ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

51

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

36

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

51

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

51

ตาราง
รร.เปิด ปวช

1

ตาราง

1,056

ห้องเรียน
-2
ตาราง

31,142

นักเรียน
414
ตาราง
นร.ม.ต้น

18,007

-183
ตาราง
นร.ม.ปลาย

13,091

598
ตาราง
นร.ปวช.

44

-1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

182

ครูและบุคลากร

สนง.
48
รร.
134
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

182

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า51 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 36 /71%
ขนาดกลาง 9 /18%
ขนาดใหญ่ 5 /10%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 1 /2%
ขนาดที่ 2 12 /24%
ขนาดที่ 3 11 /22%
ขนาดที่ 4 12 /24%
ขนาดที่ 5 9 /18%
ขนาดที่ 6 5 /10%
ขนาดที่ 7 1 /2%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
51 โรงเรียน

13 อำเภอ
เมืองนครพนม

7 โรงเรียน

ตาราง
ปลาปาก

6 โรงเรียน

ตาราง
ธาตุพนม

6 โรงเรียน

ตาราง
เรณูนคร

2 โรงเรียน

ตาราง
นาแก

5 โรงเรียน

ตาราง
วังยาง

2 โรงเรียน

ตาราง
ท่าอุเทน

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแพง

3 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสงคราม

6 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแพง

3 โรงเรียน

ตาราง
นาหว้า

4 โรงเรียน

ตาราง
โพนสวรรค์

2 โรงเรียน

ตาราง
นาทม

2 โรงเรียน

ตาราง

8 เครือข่าย
สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตนาแก วังยาง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสายน้ำโขง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสงครามยามอูน

6 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์

5 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตภูลังกา

5 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT