วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00018,19018,007 -183
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00012,53813,135 597
รวม00030,72831,142 414
ห้องเรียน0001,0581,056 -2