แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
48012001 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในเมืองเมืองนครพนม
48012002 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คำเตยเมืองนครพนม
48012003 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในเมืองเมืองนครพนม
48012004 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ บ้านกลางเมืองนครพนม
48012005 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48012006 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นาราชควายเมืองนครพนม
48012007 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม บ้านผึ้งเมืองนครพนม
48012008 โรงเรียนปลาปากวิทยา ปลาปากปลาปาก
48012009 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม กุตาไก้ปลาปาก
48012010 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม หนองฮีปลาปาก
48012011 โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา โคกสูงปลาปาก
48012012 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ โคกสว่างปลาปาก
48012013 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม มหาชัยปลาปาก
48012014 โรงเรียนธาตุพนม ธาตุพนมธาตุพนม
48012015 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อุ่มเหม้าธาตุพนม
48012016 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม โพนแพงธาตุพนม
48012017 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม กุดฉิมธาตุพนม
48012018 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ดอนนางหงส์ธาตุพนม
48012019 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา นาถ่อนธาตุพนม
48012020 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เรณูเรณูนคร
48012021 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นาขามเรณูนคร
48012022 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นาแกนาแก
48012023 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา พระซองนาแก
48012024 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล หนองบ่อนาแก
48012025 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล พุ่มแกนาแก
48012026 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา บ้านแก้งนาแก
48012027 โรงเรียนวังยางวิทยาคม วังยางวังยาง
48012028 โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม หนองโพธิ์วังยาง
48022001 โรงเรียนอุเทนพัฒนา โนนตาลท่าอุเทน
48022002 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุรีท่าอุเทน
48022003 โรงเรียนพะทายพิทยาคม พะทายท่าอุเทน
48022004 โรงเรียนรามราชพิทยาคม รามราชท่าอุเทน
48022005 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ท่าจำปาท่าอุเทน
48022006 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา เวินพระบาทท่าอุเทน
48022007 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม บ้านแพงบ้านแพง
48022008 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม โพนทองบ้านแพง
48022009 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงครามศรีสงคราม
48022010 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สามผงศรีสงคราม
48022011 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา บ้านเอื้องศรีสงคราม
48022012 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ นาคำศรีสงคราม
48022013 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม นาเดื่อศรีสงคราม
48022014 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม บ้านข่าศรีสงคราม
48022015 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นาหว้านาหว้า
48022016 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นางัวนาหว้า
48022017 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม บ้านเสียวนาหว้า
48022018 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนานาหว้า
48022019 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์โพนสวรรค์
48022020 โรงเรียนค้อวิทยาคม บ้านค้อโพนสวรรค์
48022021 โรงเรียนนาทมวิทยา นาทมนาทม
48022022 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม หนองซนนาทม
48022023 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวงบ้านแพง
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT