ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
48012001 ปิยะมหาราชาลัยเมืองนครพนมในเมืองสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012002 คำเตยอุปถัมภ์เมืองนครพนมคำเตยสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012003 นครพนมวิทยาคมเมืองนครพนมในเมืองสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012004 ศรีโคตรบูรณ์เมืองนครพนมบ้านกลางสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้งสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคมเมืองนครพนมนาราชควายสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012007 วังกระแสวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้งสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0
48012008 ปลาปากวิทยาปลาปากปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012009 กุตาไก้วิทยาคมปลาปากกุตาไก้สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมปลาปากหนองฮีสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยาปลาปากโคกสูงสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ปลาปากโคกสว่างสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012013 มหาชัยวิทยาคมปลาปากมหาชัยสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0
48012014 ธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้าสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012016 โพนแพงพิทยาคมธาตุพนมโพนแพงสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012017 กุดฉิมวิทยาคมธาตุพนมกุดฉิมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012019 นาถ่อนพัฒนาธาตุพนมนาถ่อนสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012020 เรณูนครวิทยานุกูลเรณูนครเรณูสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาเรณูนครนาขามสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 0
48012022 นาแกพิทยาคมนาแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012023 พระซองสามัคคีวิทยานาแกพระซองสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูลนาแกหนองบ่อสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูลนาแกพุ่มแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012026 นาแกสามัคคีวิทยานาแกบ้านแก้งสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012027 วังยางวิทยาคมวังยางวังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคมวังยางหนองโพธิ์สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 0
48022001 อุเทนพัฒนาท่าอุเทนโนนตาลสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022002 ไชยบุรีวิทยาคมท่าอุเทนไชยบุรีสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022003 พะทายพิทยาคมท่าอุเทนพะทายสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022004 รามราชพิทยาคมท่าอุเทนรามราชสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022005 ท่าจำปาวิทยาท่าอุเทนท่าจำปาสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022006 เชียงยืนวิทยาท่าอุเทนเวินพระบาทสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022007 บ้านแพงพิทยาคมบ้านแพงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา 0
48022008 ภูลังกาพิทยาคมบ้านแพงโพนทองสหวิทยาเขตภูลังกา 0
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ศรีสงครามศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022010 สามผงวิทยาคมศรีสงครามสามผงสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022011 สนธิราษฎร์วิทยาศรีสงครามบ้านเอื้องสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ศรีสงครามนาคำสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022013 นาเดื่อพิทยาคมศรีสงครามนาเดื่อสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022014 บ้านข่าพิทยาคมศรีสงครามบ้านข่าสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นาหว้านาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 0
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์นาหว้านางัวสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 0
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคมนาหว้าบ้านเสียวสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 0
48022018 อุดมพัฒนศึกษานาหว้าเหล่าพัฒนาสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 0
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 0
48022020 ค้อวิทยาคมโพนสวรรค์บ้านค้อสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 0
48022021 นาทมวิทยานาทมนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา 0
48022022 หนองซนพิทยาคมนาทมหนองซนสหวิทยาเขตภูลังกา 0
48022023 หนองแวงวิทยานุกูลบ้านแพงหนองแวงสหวิทยาเขตภูลังกา 0
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT