ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสำนักงาน

48

เจ้าพนักงานธุรการ15 /31%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /17%
ศึกษานิเทศก์7 /15%
นักวิชาการศึกษา5 /10%
นักทรัพยากรบุคคล3 /6%
นักวิชาการพัสดุ2 /4%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2 /4%
นักจัดการงานทั่วไป2 /4%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /2%
นักวิชาการเงินและบัญชี1 /2%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /2%

ในโรงเรียน

134

ผู้อำนวยการโรงเรียน49 /37%
ธุรการ49 /37%
ครู32 /24%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน4 /3%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT