ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูธุรการรวม
48012001 ปิยะมหาราชาลัยเมืองนครพนมในเมืองสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 00011
48012002 คำเตยอุปถัมภ์เมืองนครพนมคำเตยสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 10012
48012003 นครพนมวิทยาคมเมืองนครพนมในเมืองสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 10012
48012004 ศรีโคตรบูรณ์เมืองนครพนมบ้านกลางสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 10012
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้งสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 10012
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคมเมืองนครพนมนาราชควายสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 10012
48012007 วังกระแสวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้งสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 10012
48012008 ปลาปากวิทยาปลาปากปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 10012
48012009 กุตาไก้วิทยาคมปลาปากกุตาไก้สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 11013
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมปลาปากหนองฮีสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 10012
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยาปลาปากโคกสูงสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 00101
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ปลาปากโคกสว่างสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 10012
48012013 มหาชัยวิทยาคมปลาปากมหาชัยสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 10012
48012014 ธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 23218
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้าสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012016 โพนแพงพิทยาคมธาตุพนมโพนแพงสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 00011
48012017 กุดฉิมวิทยาคมธาตุพนมกุดฉิมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012019 นาถ่อนพัฒนาธาตุพนมนาถ่อนสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012020 เรณูนครวิทยานุกูลเรณูนครเรณูสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาเรณูนครนาขามสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 10012
48012022 นาแกพิทยาคมนาแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48012023 พระซองสามัคคีวิทยานาแกพระซองสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูลนาแกหนองบ่อสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูลนาแกพุ่มแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48012026 นาแกสามัคคีวิทยานาแกบ้านแก้งสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 20013
48012027 วังยางวิทยาคมวังยางวังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคมวังยางหนองโพธิ์สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 10012
48022001 อุเทนพัฒนาท่าอุเทนโนนตาลสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 10012
48022002 ไชยบุรีวิทยาคมท่าอุเทนไชยบุรีสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 10416
48022003 พะทายพิทยาคมท่าอุเทนพะทายสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 10012
48022004 รามราชพิทยาคมท่าอุเทนรามราชสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 1020021
48022005 ท่าจำปาวิทยาท่าอุเทนท่าจำปาสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 10012
48022006 เชียงยืนวิทยาท่าอุเทนเวินพระบาทสหวิทยาเขตสายน้ำโขง 10012
48022007 บ้านแพงพิทยาคมบ้านแพงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา 10012
48022008 ภูลังกาพิทยาคมบ้านแพงโพนทองสหวิทยาเขตภูลังกา 10012
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ศรีสงครามศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 10012
48022010 สามผงวิทยาคมศรีสงครามสามผงสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 10012
48022011 สนธิราษฎร์วิทยาศรีสงครามบ้านเอื้องสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 20013
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ศรีสงครามนาคำสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 10012
48022013 นาเดื่อพิทยาคมศรีสงครามนาเดื่อสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 10113
48022014 บ้านข่าพิทยาคมศรีสงครามบ้านข่าสหวิทยาเขตสงครามยามอูน 00314
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นาหว้านาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 10012
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์นาหว้านางัวสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 10012
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคมนาหว้าบ้านเสียวสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 10012
48022018 อุดมพัฒนศึกษานาหว้าเหล่าพัฒนาสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 00112
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 00011
48022020 ค้อวิทยาคมโพนสวรรค์บ้านค้อสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 20013
48022021 นาทมวิทยานาทมนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา 10012
48022022 หนองซนพิทยาคมนาทมหนองซนสหวิทยาเขตภูลังกา 10012
48022023 หนองแวงวิทยานุกูลบ้านแพงหนองแวงสหวิทยาเขตภูลังกา 10012
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT