แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
48012001 ปิยะมหาราชาลัยเมืองนครพนมในเมือง1,2631,0882,35165----147075-1-4-70-75---75-100%
48012002 คำเตยอุปถัมภ์เมืองนครพนมคำเตย270221491191--1112022--1-20-21-1-21-95%
48012003 นครพนมวิทยาคมเมืองนครพนมในเมือง1,4471,0662,513711--1148085--4-80-84-1-84-98%
48012004 ศรีโคตรบูรณ์เมืองนครพนมบ้านกลาง251154405151--1111820--1-18-19-1-19-95%
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้ง297255552221--1112224--1-22-23-1-23-95%
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคมเมืองนครพนมนาราชควาย212148360151--1111820--1-18-19-1-19-95%
48012007 วังกระแสวิทยาคมเมืองนครพนมบ้านผึ้ง16394257101--11-1213---12-12-1-12-92%
48012008 ปลาปากวิทยาปลาปากปลาปาก6494361,085361--1134246--3-42-45-1-45-97%
48012009 กุตาไก้วิทยาคมปลาปากกุตาไก้255973521311-21-1819-+1-18-17-2-17-89%
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมปลาปากหนองฮี324170494241--1112628--1-26-27-1-27-96%
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยาปลาปากโคกสูง85451306--111-67-1--5-6-1-6-85%
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ปลาปากโคกสว่าง9156147101--11-1011---10-10-1-10-90%
48012013 มหาชัยวิทยาคมปลาปากมหาชัย155103258111--11-1213---12-12-1-12-92%
48012014 ธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนม1,2611,0122,273742327147883+1-1-76-76-7-76-91%
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ธาตุพนมอุ่มเหม้า315280595181--1111820--1-18-19-1-19-95%
48012016 โพนแพงพิทยาคมธาตุพนมโพนแพง77751526----1-67-1--6-7---7-100%
48012017 กุดฉิมวิทยาคมธาตุพนมกุดฉิม545110561--11-67---6-6-1-6-85%
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ธาตุพนมดอนนางหงส์1368522191--11-1213---12-12-1-12-92%
48012019 นาถ่อนพัฒนาธาตุพนมนาถ่อน221171392181--1112224--1-22-23-1-23-95%
48012020 เรณูนครวิทยานุกูลเรณูนครเรณู1,0849202,004601--1146267--4-62-66-1-66-98%
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษาเรณูนครนาขาม1167318991--11-1213---12-12-1-12-92%
48012022 นาแกพิทยาคมนาแกนาแก546369915331--1123639--2-36-38-1-38-97%
48012023 พระซองสามัคคีวิทยานาแกพระซอง301135436151--1111820--1-18-19-1-19-95%
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูลนาแกหนองบ่อ1234216561--11-67---6-6-1-6-85%
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูลนาแกพุ่มแก1346419891--11-1213---12-12-1-12-92%
48012026 นาแกสามัคคีวิทยานาแกบ้านแก้ง1,0499351,984572--2146065+1-4-60-63-2-63-96%
48012027 วังยางวิทยาคมวังยางวังยาง1616422591--11-1213---12-12-1-12-92%
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคมวังยางหนองโพธิ์935414771--11-89---8-8-1-8-88%
48022001 อุเทนพัฒนาท่าอุเทนโนนตาล7466141,360421--1134852--3-48-51-1-51-98%
48022002 ไชยบุรีวิทยาคมท่าอุเทนไชยบุรี204128332121-451-1415---10-10-5-10-66%
48022003 พะทายพิทยาคมท่าอุเทนพะทาย349223572211--1112426--1-24-25-1-25-96%
48022004 รามราชพิทยาคมท่าอุเทนรามราช177144321151-20211-1213--+8+8-21862%
48022005 ท่าจำปาวิทยาท่าอุเทนท่าจำปา1014014161--11-67---6-6-1-6-85%
48022006 เชียงยืนวิทยาท่าอุเทนเวินพระบาท1074214961--11-67---6-6-1-6-85%
48022007 บ้านแพงพิทยาคมบ้านแพงบ้านแพง7645311,295421--1134852--3-48-51-1-51-98%
48022008 ภูลังกาพิทยาคมบ้านแพงโพนทอง13710123891--11-1213---12-12-1-12-92%
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ศรีสงครามศรีสงคราม1,0647441,808471--1145661--4-56-60-1-60-98%
48022010 สามผงวิทยาคมศรีสงครามสามผง11567182121--11-1213---12-12-1-12-92%
48022011 สนธิราษฎร์วิทยาศรีสงครามบ้านเอื้อง241153394142--2111618+1-1-16-16-2-16-88%
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ศรีสงครามนาคำ1245017481--11-1011---10-10-1-10-90%
48022013 นาเดื่อพิทยาคมศรีสงครามนาเดื่อ1198620591-121-1213---11-11-2-11-84%
48022014 บ้านข่าพิทยาคมศรีสงครามบ้านข่า1557923410--331-1213-1--9-10-3-10-76%
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นาหว้านาหว้า6704131,083341--1134246--3-42-45-1-45-97%
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์นาหว้านางัว148102250101--11-1213---12-12-1-12-92%
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคมนาหว้าบ้านเสียว11310321691--11-89---8-8-1-8-88%
48022018 อุดมพัฒนศึกษานาหว้าเหล่าพัฒนา143812249--111-1213-1--11-12-1-12-92%
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์6726751,34740----134044-1-3-40-44---44-100%
48022020 ค้อวิทยาคมโพนสวรรค์บ้านค้อ181167348122--21-1213+1--12-11-2-11-84%
48022021 นาทมวิทยานาทมนาทม243157400161--1111820--1-18-19-1-19-95%
48022022 หนองซนพิทยาคมนาทมหนองซน1126517791--11-1213---12-12-1-12-92%
48022023 หนองแวงวิทยานุกูลบ้านแพงหนองแวง189107296111--11-1415---14-14-1-14-93%
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
Version.2022.1.KAOPUNHOT