สพม.นครพนม.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
480120011904561048190456 ปิยะมหาราชาลัยในเมืองเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----1,317361,085302,40266361ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120021904571048190457 คำเตยอุปถัมภ์คำเตยเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----24510210945519242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120031904581048190458 นครพนมวิทยาคมในเมืองเมืองนครพนมสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----1,385401,040312,42571342ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120041904591048190459 ศรีโคตรบูรณ์บ้านกลางเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----2499155640415272ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120051904601048190460 บ้านผึ้งวิทยาคมบ้านผึ้งเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----2849235951918292ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120061904611048190461 ศรีบัวบานวิทยาคมนาราชควายเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----1849139632315222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120071904621048190462 วังกระแสวิทยาคมบ้านผึ้งเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----15869132499282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120081904631048190463 ปลาปากวิทยาปลาปากปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----65621483171,13938302ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120091904641048190464 กุตาไก้วิทยาคมกุตาไก้ปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----263992435513273ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120101904651048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมหนองฮีปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----325131791250425202ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120111904661048190466 ธรรมโฆษิตวิทยาโคกสูงปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----7835231306221ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120121904671048190467 โคกสว่างประชาสรรค์โคกสว่างปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----109539514810152ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120131904681048190468 มหาชัยวิทยาคมมหาชัยปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----1556100525511232ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120141904781048190478 ธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----1,232381,070362,30274318ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120151904801048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์อุ่มเหม้าธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----3099266957518322ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120161904811048190481 โพนแพงพิทยาคมโพนแพงธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----8538031656281ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120171904821048190482 กุดฉิมวิทยาคมกุดฉิมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----543373916152ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
480120181905061048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ดอนนางหงส์ธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----16869032589292ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120191904791048190479 นาถ่อนพัฒนานาถ่อนธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----1858178736315242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120201904831048190483 เรณูนครวิทยานุกูลเรณูเรณูนครสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----1,14832901282,04960342ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120211904841048190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษานาขามเรณูนครสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----12066331839202ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120221904851048190485 นาแกพิทยาคมนาแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----491174171590832282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120231904871048190487 พระซองสามัคคีวิทยาพระซองนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----2909156644615302ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120241904881048190488 หนองบ่อวิทยานุกูลหนองบ่อนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----13246031927272ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120251904891048190489 ธรรมากรวิทยานุกูลพุ่มแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----12756931968252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120261904861048190486 นาแกสามัคคีวิทยาบ้านแก้งนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----1,10030900272,00057353ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120271905041048190504 วังยางวิทยาคมวังยางวังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----14766032079232ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120281905051048190505 หนองโพธิ์พิทยาคมหนองโพธิ์วังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----9036431546262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220011904691048190469 อุเทนพัฒนาโนนตาลท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----72924636181,36542332ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220021904701048190470 ไชยบุรีวิทยาคมไชยบุรีท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----1807138631813246ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220031904711048190471 พะทายพิทยาคมพะทายท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----35712221957821282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220041904721048190472 รามราชพิทยาคมรามราชท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----16961238292142121ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220051904731048190473 ท่าจำปาวิทยาท่าจำปาท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----7633131076182ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
480220061904741048190474 เชียงยืนวิทยาเวินพระบาทท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----9335831516252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220071904751048190475 บ้านแพงพิทยาคมบ้านแพงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----80123612191,41342342ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220081904771048190477 ภูลังกาพิทยาคมโพนทองบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----146610332499282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220091904901048190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ศรีสงครามศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----1,12630826231,95253372ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480220101904911048190491 สามผงวิทยาคมสามผงศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----8846631547222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220111904921048190492 สนธิราษฎร์วิทยาบ้านเอื้องศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----1897121531012263ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220121904941048190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์นาคำศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----10245031527222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220131904951048190495 นาเดื่อพิทยาคมนาเดื่อศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----10558131868233ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220141904931048190493 บ้านข่าพิทยาคมบ้านข่าศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----15366832219254ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220151904961048190496 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นาหว้านาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----67421496151,17036332ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220161904971048190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์นางัวนาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----136510042369262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220171904981048190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคมบ้านเสียวนาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----97310452018252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220181904991048190499 อุดมพัฒนศึกษาเหล่าพัฒนานาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----13969532349262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220191905001048190500 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์สหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----70721704211,41142341ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220201905011048190501 ค้อวิทยาคมบ้านค้อโพนสวรรค์สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----1866174636012303ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220211905021048190502 นาทมวิทยานาทมนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา ----2219155737616242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220221905031048190503 หนองซนพิทยาคมหนองซนนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา ----9235531476252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220231905071048190507 หนองแวงวิทยานุกูลหนองแวงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----1957110430511282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4