สพม.นครพนม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,9073,0966,003
33%
19531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,9413,1046,045
34%
19930:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,8883,0715,959
33%
19630:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,7369,27118,007
58%
59031:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,9042,8114,715
36%
15530:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,6832,6344,317
33%
15827:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,5072,5524,059
31%
15027:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,0947,99713,091
42%
46328:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 121214
32%
114:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 231518
41%
118:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 3-1212
27%
112:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ53944
0%
315:1
รวมทั้งสิ้น13,83517,27331,142
100%
1,05629:1