สพม.นครพนม. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1323341664
37%
2033:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2290307597
33%
2030:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3272285557
31%
1929:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8859331,818
61%
5931:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4181247428
36%
1431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5149244393
33%
1428:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6116241357
30%
1327:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย4467321,178
39%
4129:1
รวมทั้งสิ้น1,3311,6652,996
100%
10030:1