สพม.นครพนม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,9393,0666,005
34%
18932:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,8523,0605,912
33%
19131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,8533,0775,930
33%
19630:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,6449,20317,847
57%
57631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,9242,7064,630
35%
15430:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,8012,7244,525
34%
15629:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,6412,5914,232
32%
15627:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,3668,02113,387
43%
46629:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 1-2020
39%
120:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 221113
25%
113:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ. 331518
35%
118:1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ54651
0%
317:1
รวมทั้งสิ้น14,01517,22931,285
100%
1,04530:1