3,664

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน86623.64%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3599.80%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.01%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2476.74%
คณะกรรมการ1353.68%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1233.36%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.87%
สถิติ/บริการ972.65%
ผลสอบ O-Net962.62%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง842.29%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สรุป นร.รายชั้นเรียน832.27%
ตารางจำแนก.เพศ812.21%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง792.16%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.13%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน742.02%
โครงการในโรงเรียน731.99%
แนวโน้ม จำนวน นร.661.80%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ571.56%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ501.36%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ501.36%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น451.23%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา441.20%
นร.จำแนกตามอายุ421.15%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา391.06%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน381.04%
รายงานบริหารงบประมาณ330.90%
บุคลากรเกษียณอายุ300.82%
ผลสอบ NT290.79%
นร.จำแนกตามความพิการ280.76%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง240.66%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.63%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.63%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.57%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส200.55%
ตรวจผลการเรียน นร.170.46%
ผลสอบ RT170.46%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.44%
นร.จำแนกตามศาสนา130.35%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.30%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง100.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ80.22%