3,418

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน79423.23%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.65%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา3089.01%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2126.20%
คณะกรรมการ1343.92%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1163.39%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.07%
สถิติ/บริการ972.84%
ผลสอบ O-Net892.60%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง802.34%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.เพศ792.31%
ภาพรวมระดับจังหวัด782.28%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง732.14%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน732.14%
โครงการในโรงเรียน722.11%
แนวโน้ม จำนวน นร.661.93%
สรุป นร.รายชั้นเรียน611.78%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ551.61%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ461.35%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ441.29%
นร.จำแนกตามอายุ421.23%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา401.17%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน381.11%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา371.08%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น340.99%
รายงานบริหารงบประมาณ310.91%
ผลสอบ NT290.85%
นร.จำแนกตามความพิการ280.82%
บุคลากรเกษียณอายุ270.79%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.67%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.67%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง220.64%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.61%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส200.59%
ผลสอบ RT170.50%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.47%
ตรวจผลการเรียน นร.160.47%
นร.จำแนกตามศาสนา130.38%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.32%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง100.29%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ80.23%