คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
   คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
     เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
     Version.2022.1.KAOPUNHOT